Werknemers krijgen vanaf 2019 meer inzicht in hun pensioenontwikkeling

Om mensen meer inzicht te geven in hun toekomstig pensioen moeten pensioenuitvoerders hen vanaf 2019 met drie scenario's laten zien hoe hun pensioen zich kan ontwikkelen. Dit moet leiden tot een beter en realistischer beeld van het te verwachten pensioen en de risico's die ermee samenhangen.

Werknemers krijgen vanaf 2019 meer inzicht in hun pensioenontwikkeling

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten mensen die pensioen opbouwen informeren over mogelijke mee- of tegenvallers bij de hoogte van de pensioenuitkering. Vanaf volgend jaar krijgen mensen daarom niet alleen hun verwachte pensioen te zien, maar ook hoeveel ze ontvangen bij mee- of tegenvallers. Mensen die inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl zien dan voortaan drie bedragen bij ’te bereiken pensioen’. Het gaat om pensioen op basis van een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario.

Drie pensioenscenario’s

De scenario’s houden rekening met economische ontwikkelingen. Het optimistische scenario gaat uit van volledige indexatie op basis van de algemene prijsstijging in de periode dat iemand nog pensioen opbouwt. Het verwachte scenario draait om bijna volledig koopkrachtbehoud.

In het pessimistische scenario kan een pensioenuitvoerder het pensioen niet laten meegroeien met de algemene prijsstijging. Deze drie scenario’s dragen volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij aan een beter en realistischer beeld van het pensioen dat mensen kunnen verwachten, en de risico’s die ermee samenhangen.

Pensioenoverzicht

Momenteel communiceren pensioenuitvoerders alleen het ‘te bereiken pensioen’. Het feitelijke pensioen kan hier echter van afwijken door achterblijvende indexatie of zelfs kortingen op pensioenen. Het is de bedoeling dat werknemers de drie scenariobedragen vanaf medio 2019 kunnen bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ze staan ook op het uniforme pensioenoverzicht (UPO) dat werknemers jaarlijks van hun pensioenfonds of verzekeraar krijgen.

Modernisering pensioenstelsel

Ondertussen is het pensioenstelsel aan modernisering toe. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt is het huidige pensioensysteem verouderd. Daarnaast blijkt het steeds lastiger om mensen het tijdens hun pensioenopbouw toegezegde pensioen daadwerkelijk uit te keren. Het kabinet, de vakbonden en de werkgevers onderhandelen al jaren over een pensioenakkoord. Een groot probleem daarbij zijn de rekenrente en daaraan gekoppeld een al dan niet gegarandeerd pensioen. Andere knelpunten zijn de stijging van de pensioenleeftijd, een lagere pensioenleeftijd voor de zware beroepen, en een al dan niet verplicht pensioen voor zzp’ers.

Rol werkgever

De memorie van toelichting bij de Wet pensioencommunicatie geeft aan dat de werkgever een spilfunctie vervult in het vergroten van het pensioenbewustzijn. U bent voor werknemers het eerste aanspreekpunt, waarbij het actief stimuleren van het pensioenbewustzijn van medewerkers onder uw zorgplicht valt. Let er daarom op dat uw werknemers voldoende op de hoogte zijn van pensioenontwikkelingen en wijs ze op de acties die ze moeten ondernemen voor een goed pensioen.

Nog veel meer lezen over loonkostenvoordelen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden