Bereid je voor op de toekomst met goed opgeleide medewerkers: 10 tips

Het bijhouden van kennis en vaardigheden is met de snelle veranderingen van het werken en op de arbeidsmarkt steeds belangrijker geworden. Ook steeds langer doorwerken en de daarmee samenhangende duurzame inzetbaarheid spelen een rol. Hoe kan je je medewerkers stimuleren om een opleiding of training te volgen, zodat je organisatie goed is voorbereid op de toekomst?

Bereid je voor op de toekomst met goed opgeleide medewerkers: 10 tips

Het is belangrijk dat je als werkgever een beleid hebt voor het leren en ontwikkelen van je medewerkers. Daarbij hoort ook het stimuleren van hen om scholing te volgen op gebieden waar dat nodig is. Hieronder volgen een aantal manieren waarop je dat kunt doen.

1 Maak een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Duidelijke leer- en ontwikkeldoelen vormen de basis voor de door de medewerker te volgen opleidingen of trainingen. Daarvoor kan je met de werknemer een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken. Hierin leg je naast de leer- en ontwikkeldoelen met de medewerker vast wat jullie inzet is en welke scholing hij (of zij) gaat volgen.

2 Behandel scholing tijdens functionerings- of ontwikkelgesprekken

Je kunt met de medewerker tijdens een functionerings- of ontwikkelgesprek bespreken of hij over voldoende kennis of vaardigheden beschikt om zijn werk goed te blijven doen. Is dat niet het geval dan kan je met de werknemer bekijken welke scholing hij nodig heeft. Vraag de werknemer hierover na te denken en wat hij wil bereiken. Kijk hier zelf ook naar en bespreek tijdens een vervolggesprek jullie conclusies. Maak daarna afspraken welke opleiding of training de werknemer het beste kan volgen om zich verder te ontwikkelen. Zorg dat je hiervoor ook zelf suggesties kan doen. Laat het onderwerp structureel terugkeren in je gesprekscyclus en spreek de medewerker er ook op aan.

3 Bespreek boeiender werk en promotie

Beklemtoon richting de medewerker dat hij door scholing boeiender werk kan gaan doen tegen een betere beloning. Stip ook de mogelijkheid van promotie aan als een medewerker zich verder wil ontwikkelen. De werknemer moet wel zelf willen leren. Hij moet ervan overtuigd zijn dat scholing belangrijk voor hem is.

4 Zorg voor ondersteuning

Neem een leer- en ontwikkelbudget op in de arbeidsvoorwaarden. Doe dat ook voor de mogelijkheid tot studeren en het volgen van een opleiding tijdens werktijd. Laat hier wel een inspanningsverplichting van de medewerker tegenover staan. Verder kan je in je organisatie een aanspreekpunt aanstellen voor leren en ontwikkelen. Dat is dan iemand die kan adviseren over opleidingen en het regelen daarvan. Daarmee houd je de drempels voor medewerkers om zich (bij) te scholen voor hun werk zo laag mogelijk.

5 Licht werknemers regelmatig voor

Geef jaarlijks een presentatie voor je medewerkers waarbij je duidelijk de voordelen laat zien van scholing voor hen en de organisatie. Breng daarbij in beeld welke toekomstige ontwikkelingen van belang zijn voor het werk en benadruk dat de werknemers zich er goed op moeten voorbereiden. Onderstreep ook de gevolgen van die ontwikkelingen voor jou als werkgever en dat je wilt dat je medewerkers er tijdig klaar voor zijn.

6 Organiseer workshops en lezingen

Je kunt ook een workshop organiseren over een onderwerp dat past bij het werk in je bedrijf. Dat kan je medewerkers ertoe aanzetten om verder in zo’n onderwerp thuis te raken en zich er in (bij) te scholen. Daarnaast kan je regelmatig een expert uitnodigen om een lezing te verzorgen over een thema dat raakt aan de werkvloer. Ook kan je ervaren werknemers vragen om een presentatie over hun werk en expertise te houden.

7 Laat collega’s elkaar uitdagen

Zorg dat leren en ontwikkelen standaardonderwerpen zijn van werkoverleg. Bespreek dan met de medewerkers in hoeverre ze hun leerdoelen halen, waar vooruitgang mogelijk is en wat ze van elkaar kunnen leren. Vraag teamleden die een opleiding of training volgen wat goed en wat minder is in het leeraanbod. Door het samen bespreken van leren en ontwikkeling kunnen collega’s kunnen elkaar uitdagen om de juiste opleiding te volgen. Tegelijk wordt het dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid van medewerkers om zich te blijven ontwikkelen.

8 Motiveer werknemers tijdens hun scholing

Help de medewerker bij het kiezen van een opleiding en toon oprechte interesse en waardering voor zijn vorderingen. Dit motiveert hem of haar om de opleiding of training tot een goed einde te brengen en er wat mee te gaan doen. Het stimuleert de medewerker ook om eventueel later een vervolgopleiding te volgen.

Tip! Lees ook: De toekomst van werk: zo zorg je voor meer betrokkenheid

9 Investeer gericht in vaardigheden

Voor duurzame inzetbaarheid moeten medewerkers zich blijven ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren. Investeer in scholing voor medewerkers die de benodigde vaardigheden voor hun werk zoveel mogelijk versterkt. Schenk ook aandacht aan begeleiding en coaching, bijvoorbeeld via oudere medewerkers die jongere collega’s begeleiden. Daarnaast zijn jobrotatie en het breed inzetten van medewerkers goed voor het ontwikkelen van hun vaardigheden.

10 Ga in op scholingssubsidies en -trajecten

Informeer je medewerkers over de subsidies Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) en ‘NL leert door met inzet van scholing’. Met de laatste die eindigt per 1 april 2023 kunnen ze kosteloos scholing volgen. Daarnaast kunnen werknemers met de langer doorlopende STAP-subsidie zelf een scholingsbudget aanvragen. Overleg met medewerkers die daar open voor staan hoe ze de STAP-subsidie het beste kunnen inzetten vanuit hun werk en ambities.

Moedig werknemers aan

Het is belangrijk dat leidinggevenden zelf het goede voorbeeld geven met het volgen van opleidingen en het bespreken van vorderingen op opleidingsgebied in hun team. Schenk daarnaast speciale aandacht aan collega’s die succesvol een opleiding hebben afgerond en het geleerde in de praktijk brengen. Dat zal de andere medewerkers extra aanmoedigen om zich ook (verder) te laten scholen om hun kennis en vaardigheden te verbeteren.

https://bedrijven.centraalbeheer.nl/wegwijs-in-arbeidsvoorwaarden-2022
Meer weten over arbeidsvoorwaarden?
Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Centraal Beheer.