Kabinet wil meer arbeidsgehandicapten aan het werk krijgen

Tijdens Prinsjesdag benadrukte het kabinet dat meer mensen met een arbeidsbeperking moeten gaan werken. Er is simpelere regelgeving nodig zodat werkgevers gemakkelijker mensen met een arbeidsbeperking aan kunnen nemen. Daarnaast moet werken lonen voor arbeidsgehandicapten als ze gaan werken vanuit een uitkering.

Kabinet wil meer arbeidsgehandicapten aan het werk krijgen

Voorafgaande aan Prinsjesdag had het kabinet plannen om de loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten te vervangen door loondispensatie. Hierdoor werd werk voor minder dan het minimumloon door arbeidsgehandicapten mogelijk. Het lagere inkomen zou dan worden aangevuld door de gemeente. Er was veel weerstand tegen deze maatregel en bovendien bleek een dergelijke regeling  moeilijk uitvoerbaar.

Aanpassing loonkostensubsidie

Het kabinet wil nu in plaats daarvan de loonkostensubsidie aanpassen. In deeltijd werken met een loonkostensubsidie moet lonend zijn voor arbeidsgehandicapten ten opzichte van alleen een uitkering. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) denkt hierbij aan een vrijlating van arbeidsinkomsten voor mensen die vanuit de Participatiewet werken met loonkostensubsidie. Hierdoor behouden ze bij deeltijdwerk een deel van hun arbeidsinkomsten. Verder wil het kabinet de administratieve lasten beperken voor werkgevers die arbeidsgehandicapten met een loonkostensubsidie aannemen.

Complexe Wajong

Volgens het kabinet is de Wajong te complex. Er zijn nu drie verschillende regelingen. Daarnaast durven Wajongers niet meer te gaan werken, omdat zij bang zijn dat ze dan geen terugvaloptie meer hebben. Daarom wil het kabinet een begrijpelijke regeling, waarbij werken lonend is, en Wajongers die gaan werken niet langer bang hoeven te zijn voor verlies van hun uitkeringsrecht.

Effectiviteit re-integratie

Voor meer inzicht in de effectiviteit van de re-integratie van arbeidsgehandicapten is het ministerie van SZW samen met UWV een kennisprogramma gestart. Dit moet de dienstverlening aan arbeidsgehandicapten verbeteren.

Verder komt er een subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen (ESB-regeling).

LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Vanaf 2020 is het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden niet langer beperkt tot drie jaar, maar geldt het structureel. De looptijd van de andere LKV’s (voor aannemen oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers en herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemers) wordt voor zover bekend niet verlengd.

Banenafspraak

Via de banenafspraak moeten meer arbeidgehandicapten aan het werk komen. Het aantal banen is tot nu toe gehaald, hoewel er een achterstand is bij overheidswerkgevers. Nog steeds ruim de helft van de mensen uit de doelgroep banenafspraak heeft echter geen werk. Vanwege knelpunten wil staatssecretaris Van Ark naar een eenvoudiger systeem. Hierbij krijgen werkgevers meer mogelijkheden om extra banen te realiseren voor arbeidgehandicapten met minder administratieve lasten.

Perspectief op werk

Het kabinet overlegt met werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV en het onderwijsveld over een actieplan Perspectief op werk. Onderdeel van het actieplan is een regionaal werkgeversloket. Dit moet leiden tot een betere afstemming tussen (vacatures bij) werkgevers en werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Het kabinet wil hiervoor de samenwerking tussen UWV, gemeenten en andere partijen in arbeidsmarktregio’s stimuleren. Het stelt daarvoor 35 miljoen euro beschikbaar in 2019 en 2020. Daarnaast verstrekt het kabinet vanaf 2019 70 miljoen euro aan UWV voor persoonlijke dienstverlening aan werkzoekenden met een WW-, WIA- of Wajong-uitkering.

Financiële tegemoetkomingen

Werkgevers ervaren vaak een drempel om een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen. Met financiële tegemoetkomingen zoals de loonkostensubsidie, de no-riskpolis en het LKV kan het echter heel aantrekkelijk zijn om een arbeidsgehandicapte aan te trekken. Zet de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie daarom goed op een rij.

Nog veel meer lezen over loonkostenvoordelen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Zo leer je een taal bij Regina Coeli: maatwerk, aandacht en focus

Zo leer je een taal bij Regina Coeli: maatwerk, aandacht en focus

Wie kent ze niet, de 'nonnen van Vught', befaamd om hun taalonderwijs? Maar waarom zou je je medewerkers hier naartoe sturen? "Nederlanders overschatten vaak hun Engelse taalvaardigheid." En dat levert dus op de werkvloer misverstanden op. Over het...

Foto: Alexandr Ivanova | Pixabay

Zo maak je je personeelsbestand divers

Streef je naar een organisatie met meer kleur? Dan worstel je wellicht met enkele vragen. Bijvoorbeeld: hoe overtuig je kandidaten dat ze echt welkom zijn? Technisch consultancybedrijf de Fitch Group heeft hier ervaring mee.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Cédric Verschooten en Michael Neefs:  "We hebben dus betere kandidaten en minder bureaucratie, wat zorgt voor een betere ervaring."

Zo verbeterde en versnelde de Brusselse overheid het wervingsproces

Het Brussels hoofdstedelijk gewest weet met het initiatief Talent.brussels succesvol mensen aan te trekken voor overheidsbanen in tijden van enorme schaarste. De drijvende kracht daarachter is het HR-platform MyTalent, dat een persoonlijke...

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wat betekent deze wet voor HR?

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

In 2024 tot 2027 staat de AOW-leeftijd op 67. Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Pensioenen, laat nu in een Kamerbrief weten dat de AOW-leeftijd vanaf 2028 op 67 jaar en drie maanden komt te staan.

Foto: Mediamodifier | Pixabay

Overgangsregeling Oekraïners in loondienst vervalt

Gevluchte Oekraïners die in Nederland in loondienst werken, vielen tot voor kort onder een overgangsregeling. Vanaf 1 november vervalt die regeling en mogen ze alleen in loondienst werken als ze van de IND een sticker of een O-document hebben.