Mogelijkheid tot 'bedrag ineens' laat nog even op zich wachten

Een onderdeel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is het 'bedrag ineens'. Dit is nog niet in werking getreden vanwege verwachte uitvoeringsproblemen. Een herzien wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Wat houden het 'bedrag ineens' en de herziening precies in?

Mogelijkheid tot 'bedrag ineens' laat nog even op zich wachten

Het ‘bedrag ineens’ betekent dat alle pensioendeelnemers de mogelijkheid krijgen om in een keer een bedrag op te nemen op hun pensioeningangsdatum of in februari volgend op het jaar waarin ze de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken (‘uitgesteld uitbetalingsmoment’). Het laatste zorgt ervoor dat een deelnemer geen AOW-premie hoeft te betalen over het bedrag ineens. Het is ook een tegemoetkoming aan de wens van de Tweede Kamer om maatwerk te kunnen bieden aan elke deelnemer. Het bedrag ineens mag maximaal 10 procent van het totale ouderdomspensioen zijn.

Complexe uitvoering door uitgesteld uitbetalingsmoment

De pensioenuitvoerders hebben aangegeven dat het uitgestelde uitbetalingsmoment zorgt voor teveel complexiteit voor hun administratie, communicatie en keuzebegeleiding. Daarom vroeg de Eerste Kamer het kabinet bij de behandeling van de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ om met de pensioenuitvoerders na te gaan welke aanpassingen van de wet noodzakelijk zijn om de uitvoering minder complex te maken. Dat leidde tot het ‘wetsvoorstel herziening bedrag ineens’ dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer.

Aantal keren uitgesteld

Bij het wetsvoorstel gaat het om een aanpassing van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Daarnaast wijzigt het voorstel de Wet op de loonbelasting 1964. De mogelijke invoering ervan is vanwege de uitvoeringsproblemen van de pensioenuitvoerders en de parlementaire behandeling al een aantal keren opgeschoven: eerst van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023, vervolgens naar 1 juli 2023 en daarna naar 1 januari 2024. En dat was nog niet de laatste verschuiving: de invoering van de wet is nu gepland voor 1 juli 2024.

Behandeling in parlement

De pensioenuitvoerders stellen dat zij minstens 6 tot 9 maanden nodig hebben na de goedkeuring van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer om de deelnemers goed te kunnen informeren. Daarnaast hebben ze die tijd nodig voor het invoeren van ‘het bedrag ineens’. Verder moeten deelnemers ook voldoende tijd krijgen om een goede keuze te maken over de eventuele uitbetaling van het bedrag ineens.

Omdat het wetsvoorstel nog niet door het parlement is goedgekeurd, is de invoeringsdatum verschoven naar 1 juli 2024. Dit hoeft niet nog niet eens de definitieve ingangsdatum te zijn, want volgens minister Schouten hangt de uiteindelijke datum af van de voortgang van het parlementaire proces.

Minder complexiteit en uitvoeringskosten

Het wetsvoorstel moet de complexiteit van de uitvoering en de uitvoeringskosten verminderen en tegelijk de begrijpelijkheid voor de deelnemer verbeteren. De (voorgestelde) wijzigingen betreffen ten eerste de doelgroep die in aanmerking kan komen voor de mogelijkheid om de betaling uit te stellen binnen de randvoorwaarden van de wetgeving voor gelijke behandeling en de uitvoerbaarheid van de regeling. Ten tweede slaan de wijzigingen in het wetsvoorstel op praktische aanpassingen in de uitkeringsstroom. Dat is de manier waarop het pensioen over de tijd wordt verdeeld. Meer over deze zeer gedetailleerde wijzigingen vind je in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Begrijpelijker

De betere begrijpelijkheid houdt volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel in dat de pensioenuitvoerder de deelnemer tijdig informeert over de mogelijkheid van het bedrag ineens. Daarnaast komt op www.mijnpensioenoverzicht.nl een indicatie te staan van het bedrag ineens op de AOW-datum en de gevolgen daarvan voor de ouderdomspensioenuitkering. Verder gaat met de nieuwe Pensioenwet een keuzebegeleidingsnorm gelden die ook op het bedrag ineens van toepassing is. Deze norm verplicht pensioenuitvoerders om zich zo in te spannen dat ze deelnemers op een ‘adequate wijze’ begeleiden bij het maken van (voorlopige) keuzes.

Lagere pensioenuitkering

Uitkering van het bedrag ineens maakt het voor gepensioneerden mogelijk om aan het begin van hun pensioen bijvoorbeeld hun hypotheek af te lossen, aanpassingen aan hun woning te verrichten of een wereldreis te gaan maken. Het gevolg van een uitbetaling van het bedrag ineens is wel dat de pensioengerechtigde daarna iedere maand een lagere pensioenuitkering krijgt. Daarbij kan het om een aanzienlijke verlaging gaan, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.

Tip! Lees ook: Wet toekomst pensioenen: de veranderingen op een rij

Het voorbeeld maakt duidelijk dat een ruime bedenktijd belangrijk is voor degenen die een uitbetaling ineens overwegen. Zorg daarom dat oudere werknemers die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan, tijdig en goed op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van uitbetaling van een bedrag ineens.

Het voorbeeld maakt duidelijk dat een ruime bedenktijd belangrijk is voor degenen die een uitbetaling ineens overwegen. Zorg daarom dat oudere werknemers die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan, tijdig en goed op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van uitbetaling van een bedrag ineens.

Dit artikel is gesponsord door Centraal Beheer.

Rechter doet opvallende uitspraak in zaak rondom platformwerkers

Rechter doet opvallende uitspraak in zaak rondom platformwerkers

Platformwerkers van Temper zijn geen medewerkers, maar zelfstandigen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Dit staat haaks op jurisprudentie in vergelijkbare zaken.

Voorbeeld: Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Voorbeeld: Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Gebruik dit document 'Voorbeeld Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM-beleid)' om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen met betrekking tot alcohol, drugs en medicijnen.

De arbeidsovereenkomst: dit mag je niet missen

De arbeidsovereenkomst: dit mag je niet missen

Weet jij als HR-professional wat er in een arbeidsovereenkomst hoort te staan? PW. heeft de belangrijkste details per onderdeel van het arbeidscontract voor je op een rijtje gezet.

Wanneer is een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding opportuun?

Wanneer is een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding opportuun?

In een concurrentiebeding zijn vaak zaken als het geheimhouden van marktgevoelige informatie vastgelegd. En hoe zit het met een geheimhoudingsbeding?

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Per jaar ben je verplicht aan de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal viermaal het aantal bedongen arbeidsdagen per week. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over vakantiedagen.

6 vragen & antwoorden over langdurend verzuim

6 vragen & antwoorden over langdurend verzuim

Ruim 60% van langdurend verzuim heeft een psychische achtergrond. Marjol Nikkels, verzuimspecialist, vertelt over oorzaken en uitdagingen en adviseert over preventie.

Mag je een zieke werknemer ontslaan?

Mag je een zieke werknemer ontslaan?

Nee, in de eerste 2 jaar van ziekte geldt een wettelijk opzegverbod. In principe mag je iemand dus niet ontslaan. Bekijk het volledige antwoord in de faq.

Communicatieplan pensioen: zo concreet mogelijk

Communicatieplan pensioen: zo concreet mogelijk

Wat zijn de wettelijke verplichtingen rondom het communicatieplan? Pensioenadvocaat Bianca van der Goes geeft een aantal handvatten om deze verplichtingen in te vullen.