Dit houdt de MDIEU-subsidie in; overzicht van alle bijzonderheden

De duurzame inzetbaarheid van werkenden in Nederland bevorderen; dat is de insteek van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Maar weet jij precies wat de regeling inhoudt? Een overzicht van alle bijzonderheden.

Dit houdt de MDIEU-subsidie in; overzicht van alle bijzonderheden

Op 21 januari 2021 werd werd de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) van kracht. Deze loopt van 2021 tot en met 2025. Voor de MDIEU kwam 964 miljoen euro vrij voor een periode van vijf jaar. MDIEU moet dus de duurzame inzetbaarheid van werkenden in Nederland bevorderen.

De maatwerkregeling MDIEU hoort bij een afspraak van het Pensioenakkoord uit 2019 met de sociale partners. Deze houdt in dat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen moeten kunnen bereiken door investeringen in duurzame inzetbaarheid. Tot september 2023 was de regeling alleen opengesteld voor sectoren. Maar nu kunnen ook arbeidsorganisaties, zoals bedrijven, uitzendbureaus en stichtingen, de subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers vergroten.

Verbeteren duurzame inzetbaarheid

Als werkgever kan je de MDIEU-subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. In aansluiting daarop kan je de subsidie gebruiken om te zorgen dat oudere werknemers met zwaar werk eerder met werken kunnen stoppen. Bij het investeren in duurzame inzetbaarheid moet een of meer van de volgende thema’s centraal staan (waarbij het niet alleen om het laatste thema mag gaan):

  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  • het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  • het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
  • het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan;
  • het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

Vergoeding deel van de kosten

Je kunt voor activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid aanspraak maken op subsidie van 50 procent van de kosten. Voor activiteiten gericht op eerder stoppen met werken, kan je 25 procent van de kosten vergoed krijgen. De rest van de kosten betaal je als werkgever zelf. Het is niet toegestaan om de MDIEU-subsidie te stapelen met andere subsidies.

Toegankelijk voor kleinere bedrijven

Een andere vernieuwing vanaf september 2023 is dat de aangevraagde subsidie, minus de subsidie voor de overhead, minimaal 75.000 euro moet zijn. Dat was tot nu toe minimaal 125.000 euro. Eigenlijk is het drempelbedrag voor projecten waarvoor je de subsidie kunt aanvragen 150.000 euro. Met een maximale subsidie van 50 procent van de kosten komt de drempelwaarde van de subsidie feitelijk neer op 75.000 euro. Daarmee is de regeling ook toegankelijk voor kleinere bedrijven. De subsidiebudgetten van de overheid voor MDIEU in 2023 zijn 7,5 miljoen euro voor aanvragen tot 300.000 euro subsidie en 75 miljoen euro voor aanvragen van 300.000 euro subsidie en meer.

Overheadkosten

Onder de overheadkosten vallen onder andere je kosten voor projectadministratie, projectmanagement en de kosten voor de uitvoering van regelingen voor eerder uittreden. Deze kosten hoef je niet in de activiteitenbegroting voor de subsidie-aanvraag op te nemen en ook niet te verantwoorden. Voor de overheadkosten geldt een toeslag. Deze is in de meeste gevallen 15 procent van de subsidiabele kosten.

Bedrijfsanalyse nodig

Onderdeel van het drempelbedrag van 75.000 euro is een bedrag van maximaal 5000 euro voor het maken van een bedrijfsanalyse. Deze analyse is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. De werkgever zet hierbij de knelpunten en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk op een rij. Je mag dat zelf doen, maar kunt hiervoor ook een externe adviseur inschakelen. Het bedrag van de bedrijfsanalyse moet je eerst voorschieten. De kosten van een bedrijfsanalyse en ook die van een accountant (controleverklaring) vallen voor 100 procent onder de subsidie.

Activiteitenplan staat centraal

Centraal bij de subsidieaanvraag staat een plan met activiteiten voor duurzame inzetbaarheid. In dit activiteitenplan moet een beschrijving staan van je aanpak met doelstellingen, nagestreefde effecten, de doelgroep van de activiteiten en de hiermee gewenste resultaten voor het oplossen van de problematiek uit de bedrijfsanalyse. Voldoe je daaraan dan heb je in principe recht op een subsidie, mits je het budget gebruikt voor activiteiten die voldoen aan de subsidieregeling. Activiteiten die plaatsvinden vanwege een wettelijke verplichting, regulier onderwijs en scholing voor een te behalen diploma komen niet in aanmerking voor de MDIEU-subsidie. De projectperiode van een activiteitenplan mag ten hoogste 24 aaneengesloten maanden zijn en eindigt uiterlijk op 31 december 2025.

Subsidie voor vervroegd uittreden

De MDIEU-regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen op basis van de regeling vervroegde uittreding (RVU) van werkgevers aan werknemers die niet kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd vanwege bijvoorbeeld zwaar lichamelijk werk. Dit is onder voorwaarde dat deze werkgevers wel tegelijk investeren in duurzame inzetbaarheid. Daarom moeten de activiteiten voor duurzame inzetbaarheid in het activiteitenplan minstens 25 procent van de subsidieaanvraag omvatten.

Eerder stoppen met werken

Zoals al genoemd, komen de afspraken over eerder stoppen met werken voor maximaal 25 procent van de kosten ervan in aanmerking voor subsidie. Daarvoor gelden eisen, zoals dat de werknemer zwaar werk doet en dat hij (of zij) over maximaal drie jaar met pensioen gaat. Ook mag de maandelijkse uitkering niet meer zijn dan het fiscaal vrijgestelde bedrag. Dat is 2037 euro bruto per maand en dus 24.444 euro bruto per jaar in 2023. Ook mag je het aanbod om eerder te stoppen met werken vanwege zwaar werk, alleen doen aan een duidelijk afgebakende groep werknemers. Alle voorwaarden vind je hier.

Voorbeelden van te financieren activiteiten

Je mag de MDIEU-subsidie bijvoorbeeld gebruiken voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verbeteren, om werkdruk en ongewenst gedrag tegen te gaan, het faciliteren van een goed gesprek in plaats van het jaarlijkse formele beoordelingsgesprek, stimuleren van kennisoverdracht tussen ervaren en minder ervaren werkenden en het onderzoeken en bevorderen van de werknemerstevredenheid.

Aanvraag MDIEU-subsidie

Er zijn ondertussen drie aanvraagtijdvakken voor MDIEU-subsidie voor een activiteitenplan geweest. Het huidige aanvraagtijdvak voor de subsidie, waarvoor dus voor het eerst ook individuele bedrijven in aanmerking komen, staat open van 1 september, 09.00 uur, tot en met 30 november 2023, 17.00 uur. Het subsidieplafond voor dit aanvraagtijdvak bedraagt 250 miljoen euro. In 2024 volgt weer een aanvraagtijdvak. De datums hiervan zijn nog niet bekend. Voor het aanvragen van de MDIEU-subsidie moet je een account aanmaken en je daarna registreren als aanvrager via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

Belangrijke subsidieregeling

De MDIEU-regeling is een belangrijke subsidieregeling voor werkgevers vanwege de vergrijzing, personeelstekorten en het oplopende ziekteverzuim die duurzame inzetbaarheid extra belangrijk maken. Daarnaast maakt het goede oplossingen mogelijk voor werknemers met zwaar werk voor wie doorwerken tot de steeds hogere pensioenleeftijd vaak niet haalbaar is.

Dit artikel is gesponsord door Centraal Beheer.

Veelgestelde vragen over het vervallen en verjaren van vakantiedagen

Veelgestelde vragen over het vervallen en verjaren van vakantiedagen

Waarmee moet je als HR rekening houden als vakantiedagen komen te vervallen of verjaren? Hieronder tref je een overzicht van veelgestelde vragen over het vervallen en verjaren van vakantiedagen.

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Het nieuwe kabinet wil duidelijke criteria voor een arbeidsrelatie opstellen. Ook is het plan de handhaving van schijnzelfstandigheid weer op te pakken. En de verplichte AOV komt eraan. De stand van zaken op het gebied van de bevroren zzp-wetgeving.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Gebruik dit document 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor werken na AOW-leeftijd' om de samenwerking met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, voor een specifieke periode vast te leggen.

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

De schoolexamens zijn voorbij, de zomervakantie breekt aan. Hét moment waarop jongeren op zoek gaan naar een vakantiebaantje.

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

De werkgever zet het loon stop, zonder dat hij zijn zieke werknemer daarover vooraf informeert. Mag dat? Dit zegt de rechter.

Zo zorg je voor veerkracht en vooruitgang in loopbanen

Zo zorg je voor veerkracht en vooruitgang in loopbanen

Bestendige en veerkrachtige loopbanen: daar draait het tegenwoordig steeds meer om. Maar hoe zorg je dat medewerkers hun loopbaandoelen realiseren? Een taak waar het nieuwe bedrijf Endit zich op richt.

Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken: praktisch beoordelen

Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken:...

Vanaf 1 juli 2024 worden WIA-beoordelingen gebaseerd op feitelijke verdiensten. Deze nieuwe maatregel wordt ingevoerd om de achterstanden te verminderen.

Medewerkers controleren tijdens EK-wedstrijd: mag dat?

Medewerkers controleren tijdens EK-wedstrijd: mag dat?

Een voorspelbare ziekmelding na een belangrijke EK-wedstrijd of stiekem onder werktijd kijken. Wat mag er wel en wat niet? Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen legt uit.